Baigiamųjų darbų gynimo tvarka

METEOROLOGIJOS IR HIDROLOGIJOS
bei HIDROMETEOROLOGIJOS
studijų programų studentams
baigiamųjų darbų gynimo tvarka
2018 m.

1. Baigiamuosius darbus galės ginti studentai, iki gegužės 21 d. įvykdę visą studijų programą.

2. Tinkamai parengtą, įrištą (kietais viršeliais) Darbą ir jo pdf versiją su visais pradiniais duomenimis bei priedais elektroninėje laikmenoje (CD ar kitokioje) studentas turi pristatyti į katedrą (315 k.) iki gegužės 25 d. 14 val. Iki šios datos į VUSIS turi būti įkelta elektroninė Darbo versija (vienas pdf dokumentas). VUSIS patvirtina, kad įkeltas ir aprašytas Darbas atitinka keliamus reikalavimus (darbo formatas tinkamas, santrauka įkelta ir kiti Metaduomenys užpildyti teisingai).

3. Kartu su baigiamuoju darbu prašome pristatyti pasirašytą STUDIJUOJANČIOJO, TEIKIANČIO BAIGIAMĄJĮ DARBĄ, GARANTIJĄ.

4. Įkėlus Elektroninį dokumentą į VUSIS Darbo vadovas atlieka Darbo savarankiškumo kompiuterinę patikrą ESAS. Atlikus patikrą suformuojama ir atspausdinama Darbo kompiuterinės patikros ataskaita, kurioje nurodomas Darbo Elektroninio dokumento sutapimo su kitais Elektroniniais dokumentais dydis procentine išraiška ir, jei nustatomi sutapimai, pateikiamos pastabos. Kompiuterinę patikrą prašome atlikti ne vėliau kaip gegužės 25 d.

5. Darbo vadovo sprendimas patikrą leisti / neleisti ginti Darbą patvirtinamas vadovo parašu ir įrašu „Leisti ginti“ arba „Neleisti gintis“ atspausdinto darbo tituliniame lape nurodant vadovo vardą, pavardę ir įrašo datą. Sprendimas priimamas atsižvelgus į ESAS patikros rezultatus ir kitus kriterijus.

6. Darbų recenzavimas vyks iki birželio 1 d. Recenzentus skirs Katedros vedėjas. Gautas recenzijas iškart persiųsime el. paštu darbų autoriams. Recenzentams darbus el. paštu išsiųs Katedros administratorė. Į recenzentų pastabas ir klausimus reikės atsakyti žodžiu darbų gynimo metu.

7. Iki gynimo datos baigiamųjų darbų gynimo komisijos susipažįsta su baigiamaisiais darbais ir jų recenzijomis.

8. Bakalauro darbų gynimas birželio 4 d. 9 val. (316 a.).

9. Magistro darbų gynimas birželio 5 d. 9 val. (316 a.).

 

Hidrologijos ir klimatologijos katedros
vedėjas prof. A.Bukantis
2018 05 16