Rita Linkevičienė

Lekt. Dr. Rita Linkevičienė

Gimė 1970 metų spalio 12 dieną Marijampolėje, Lietuvoje. 1993 metais baigė studijas Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje ir įgijo geografės (hidrometeorologės) specialybę. Nuo 1993 metų dirba Geografijos institute (nuo 2001 m. – Geologijos ir geografijos institutas, nuo 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas), inžiniere, asistente, mokslo darbuotoja. 2002 m. sausio 15 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Hidrologijos mokslo raida Lietuvoje“. Nuo 2012 m. dirba VU Gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros lektore.

Dėsto „Lietuvos vandenų geografijos“ kursą bei veda kurso „Hidrologijos pagrindai“ seminarus.

Mokslinių interesų kryptys: vandens telkinių natūrali raida bei antropogeniniai pertvarkymai, vandens telkinių naudojimo ir apsaugos teisinio reglamentavimo įtaka telkinių būklei, retrospektyvinė vandens tyrimų analizė.

Disertacijos tema: „Hidrologijos mokslo raida Lietuvoje“. Vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus. (2002 m.)

Publikacijos

Linkevičienė R. 2002. Lietuvos ežerų batimetriniai tyrimai. Geografijos metraštis Nr. 35, p.234-241.

Taminskas J., Linkevičienė R. 2003. Šventosios aukštupio ūkinio naudojimo poveikis Sartų ežero vandens kokybei. Geografijos metraštis. Nr. 36(1), p. 34-44. – ISSN 0132-3156

Jodinskaitė R., Linkevičienė R., Taminskas J. 2004. Land use structure influence upon the development of the lakes organogenic littoral zone. Limnological review. Vol. 4, p. 223-232.

Taminskas J., Linkevičienė R., Šimanauskienė R. 2004. Ežero naudojimo įtaka organogeninio atabrado raidai. Geografijos metraštis. Nr. 37(1-2), p. 47–53. – ISSN 0132-3156

Linkevičienė R., Taminskas J., Šimanauskienė R. 2005. Synergetic influence of climate change and anthropogenic activity towards the lake’s quality: the case study of Babrukas Lake. Limnological Review. Vol. 5, p. 137–144. – ISSN 1642–5952

Taminskas J., Linkevičienė R., Žikulinas J. 2005. Antropogeninis poveikis Žuvinto ežerui: hidrografinio tinklo pertvarkymai. Geografijos metraštis. Nr. 38(1), p. 30-38. – ISSN 0132-3156.

Linkevičienė R., Taminskas J., Šimanauskienė R. 2006. Anthropogenic influence towards the euthropication of Žuvintas lake. Limnological Review. Vol. 6, p. 157-164. – ISSN 1642-5952.

Taminskas J., Linkevičienė R., Šimanauskienė R. 2006. Fosforo šaltiniai ir nuotėkis Žuvinto baseine. Annales Geographicae. No 39(1), p. 25-33. ISSN 1822-6701.

Linkevičienė R., Taminskas J., Šimanauskienė R. 2007. Protected areas in regions of intensive economical activity: conflict of nature protection and nature use (case study of Dovinė River catchment). Acta geographica Debrecina, Landscape and environment. Vol. 1, iss. 1, p. 43–56.

Taminskas J., Linkevičienė R., Mažeika J., Kibirkštis G. 2007. Klimato kaitos poveikis Čepkelių raisto hidrometeorologinėms sąlygoms: vertikaliosios vandens apytakos charakteristikoms. Annales Geographicae. Nr. 40(2), p. 50-60. – ISSN 1822-6701.

Taminskas J., Linkevičienė R., Petrošius R. 2007. Natūralių ir antropogeninių procesų įtaka Nemuno slėnio ir vagos kaitai ties Sudargu. Annales Geographicae. Nr. 40(1), p. 38-45. – ISSN 1822-6701.

Taminskas J., Linkevičienė R., Šimanauskienė R. 2007. Impact of climate change on Trakai largest lakes. Limnological review. Vol. 4, p. 233-239.

Taminskas J., Linkevičienė R., Šimanauskienė R. 2007. Loading and retention of phosphorus in riverine systems. Ekologija. Nr. 53(2), p. 30–36.

Linkevičienė R., Šimanauskienė R., Taminskas J. 2008. Analysis of woody vegetation structure in the heterogenous mires (the case study of Amalvas mire). Implementation of landscape ecology in new and changing conditions: proceedings of the 14th International symposium on problems of landscape ecology research, 4-7 October 2006, Stará Lesná Slovakia. Bratislava, Nitra, p. 217-224.

Linkevičienė R., Baubinas R., Dilys K., Mažeikis A. Petrošius R., Šimanauskienė R., Taminskas J., Žikulinas J. 2008. Didžiausia Lietuvos ežerų gelmė: tyrimų raida bei metodai. Annales Geographicae. Nr. 41(1-2), p. 41-49. – ISSN 1822-6701

Linkevičienė R., Taminskas J., Mažeikis A. 2008. Simple method of modelling of bog lake’s water level fluctuation : case study of Rėkyva lake. Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2, p. 95-98.

Šimanauskienė R., Linkevičienė R., Taminskas J. 2008. Spatial analysis of forest fragmentation (the case study of Lithuania). Implementation of landscape ecology in new and changing conditions: proceedings of the 14th International symposium on problems of landscape ecology research, 4-7 October 2006, Stará Lesná Slov, p. 427-433.

Šimanauskienė R., Taminskas J., Linkevičienė R. 2008. Anthropogenic and climate change influence towards the wetland ecosystem (the case study of Rekyva wetland). Environmental engineering: the 7th international conference: selected papers: May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania. Vol. 1, p. 394-400.

Taminskas J., Mažeikis A., Linkevičienė R. 2008. Simple method of modelling bog lake water level fluctuations: case study of Rėkyva lake. Limnological review. Vol. 4.

Linkevičienė R. 2009. Impact of river capture on hydrography and water resources: case study of Ula and Katra catchments, south Lithuania. Holocene. Vol. 19, iss. 8, p. 1233-1240. ISSN 0959-6836.

Linkevičienė R. 2009. Impact of river capture towards the lake development: case study of Ūla catchment lakes. Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3, p. 165-168. -ISBN 9788-3910-381-85.

Povilaitis A., Taminskas J., Gulbinas Z., Linkevičienė R., Pileckas M. 2011. Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė reikšmė, Vilnius: Apyaušris, 368 p.

Taminskas, J., Pileckas, M., Šimanauskienė, R., Linkevičienė, R., 2011. Lithuanian wetlands: classification and distribution. Baltica, Vol. 24, Special Issue // Geosciences in Lithuania: challenges and perspectives, 151–162.

Taminskas J., Pileckas M., Šimanauskienė R., Linkevičienė R. 2012. Wetland classification and inventory in Lithuania. Baltica. 25 (1): 33–44.

Taminskas J., Petrošius R., Šimanauskienė R., Satkūnas J., Linkevičienė R. 2013. Prediction of change in wetland habitats by groundwater : case study in Northeast Lithuania. Estonian journal of earth sciences. 62 (2): 57–72.