Kęstutis Kilkus (bibliografija)

Vadovėliai, monografijos ir studijų priemonės

Kilkus K. (1982). LTSR ežerų morfometrija. Vilnius: VU leid. 94 p.
Kilkus K. (1985). Įdomioji ežerotyra. Vilnius: Mokslas. 176 p.
Kilkus K. (1985). LTSR ežerų optika ir termika. Vilnius: VU leid. 85 p.
Kilkus K. (1986). Lietuvos draustinių ežerai. Vilnius: Mokslas. 143 p.
Kilkus K. (1987). Lietuvos ežerai ir jų panaudojimas liaudies ūkyje. Vilnius: Žinija. 29 p.
Kilkus K. (1989). Lietuvos ežerų hidrologija. Vilnius: Mokslas. 152 p.
Kilkus K. (1992). Upės ir žmonės. Vilnius: Mokslas. 200 p.
Kilkus K. (1992). Lietuvos ežerų hidrologinė charakteristika. Vilnius: Arėjas. 39 p.
Kilkus K. (1993). Bendroji hidrologija (ežerai ir vandens talpyklos). Vilnius: Arėjas. 96 p.
Kilkus K. (1998). Lietuvos vandenų geografija. Vilnius: Apyaušris. 250 p.
Kilkus K. (2000). Dimiktinių ežerų terminės struktūros. Vilnius: VU leid. 200 p.
Bukantis A., Gulbinas Z., Kazakevičius S., Kilkus K., Mikelinskienė A., Morkūnaitė R., Rimkus E., Samuila M., Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Žaromskis R. (2001). Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje. Vilnius: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas. 280 p.
Kilkus K. (2002). Profesorius Steponas Kolupaila : gyvenimas skirtas Nemunui. ISBN 9955-493-08-9. Vilnius. 116 p.
Kilkus K., Valiuškevičius G. Antano Bariso hidrologija. Vilnius: VU leid. 2006. 168 p.
Kilkus K. Ežerotyra. Vilnius: VU leidykla. 2005.

Moksliniai straipsniai

Kilkus K. Garavimas iš vandens paviršiaus ir jo įtaka upių nuotekiui. Hidrometeorologiniai straipsniai 7,1974, p. 103-107.
Килкус К. О распределении испарения с водной поверхности по месяцам. Труды АН Лит.ССР, сер.Б 6(91), 1975, с.169-174.
Килкус К. Некоторые вопросы морфометрии, термики и гидрологии карстовых озер Литвы. В кн. Geographia Lituanica. Вильнюс. 1976. C.143-150.
Килкус К. Влияние озерности на речной сток в Литве (1.Средние многолетние годовые и весенние амплитуды колебания уровней озер). Труды АН Лит.CCР, сер.Б 6(97), 1976, с. 105-114.
Килкус К. Анализ амплитуд колебания уровней озер Литвы. В кн.: Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду Прибалтики (материалы 8 респ. гидрометеорологической конф.). Вильнюс. 1976. C. 44-45.
Килкус К. Влияние озерности на речной сток в Литве (2 Проточность озер). Труды АН Лит.CCР, сер.Б 1(98), 1977, с. 139-143.
Килкус К. Карст Северной Литвы (1. Поверхностные и подземные карстовые формы). Труды АН Лит.ССР, сер.Б 5(102), 1977, с. 139-146.
Килкус К. Карст Северной Литвы (2. Карстовые озера). Труды АН Лит.ССР, сер.Б 6(103), 1977, с. 125-133.
Килкус К. Подземное питание озер Литвы. В кн.: Круговорот вещества и энергии в водоемах (гидрология и климат). Лиственичное на Байкале. 1977. C. 106-109.
Василяускене М., Килкус К. Некоторые вопросы охраны и хозяйственног использования озер Литвы. В кн.: Круговорот вещества и энергии в водоемах (гидрология и климат). Лиственичное на Байкале. 1977. C. 279-282.
Килкус К. Влияние озерности на речной сток в Литве (3. Зарастаемость истоков озерных рек). Труды АН Лит.ССР, сер.Б 2(105), 1978, с. 131-136.
Килкус К. Влияние озерности на речной сток в Литве (4. Минимальный сток в теплый и холодный периоды). Труды АН Лит. ССР, сер. Б, 4(107), 1978, с. 139-149.
Kilkus K. Lietuvos ežerų požeminio maitinimo klausimu. Lietuvos TSR aukšt. mokyklų mokslo darbai, Geografija ir geologija 14, 1978, p. 28-34.
Barisas A., Kilkus K. Kai kurie Stirnių grupės ežerų hidrologinio režimo bruožai ryšium su tarpežerių ūkiniu panaudojimu. Geografinis metraštis 17, 1979, p. 121-127.
Килкус К. Результаты моделирования влияния озер на максимальный сток рек. В кн.: Региональные исследования гидрометеорологического режима и вопросы обслуживания народного хозяйства (материалы 9 респ. Гидрометеорологической конференции). Вильнюс. 1979. C. 109.
Килкус К. Исследование влияния озер на гидрологический режим рек в условиях высокой степени естественной зарегулированности стока (на примере юго-восточной Литвы). Автореф. дис. канд. геогр. наук. Ленинград. 1979.
Килкус К. Зависимость некоторых оптических характеристик воды озер Литвы от их морфометрических показателей. В кн.: Актуальные проблемы развития научных исследований молодых ученых и специалистов Вильнюсского госуниверситета им. В. Капсукаса. Вильнюс. 1980. C. 28-29.
Килкус К. О вариации общей минерализации воды в озерах. В кн.: Актуальные проблемы развития научных исследований молодых ученых и специалистов Вильнюсского госуниверситета им. В. Капсукаса. Вильнюс. 1980. C. 30-32.
Kilkus K. Ežerų vandens lygio svyravimai ir nuotekis. Kn.: Melioracinių sistemų eksploatacijos gerinimas (resp. moksl. konf. pranešimų tezės). Vilainiai. 1981. P. 71-72.
Kilkus K. Ežerinė maksimalaus upių nuotėkio transformacija (modeliavimo rezultatai). Regioninė hidrometeorologija 10, 1981, p. 14-22.
Kilkus K. Apie ežerų bendrosios mineralizacijos sezoniškumą. Regioninė hidrometeorologija 11, 1982, p. 18-21.
Kilkus K. Mažųjų ežerų vandens optinių sąvybių klausimu. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Geografija 18, 1982, p. 57-62.
Килкус К. Влияние морфометрии озер на их термические характеристики. География 21, 1985, с. 45-55.
Килкус К. Некоторые черты гидрографии озер бассейна реки Жеймяна. География 22, 1986, с. 71-80.
Килкус К. Исследование минимальных уровней воды озер Литовской ССР. В кн.: Проблемы и пути рационального использования природных ресурсов и охрана природы (материалы 11 респ. гидрометеорологической конференции). Вильнюс. 1986. C. 73.
Килкус К. Озера в Варенском районе. География 23, 1987, с. 104-109.
Kilkus K. Trakų ežerų hidrologijos bruožai. Kn.: Trakų ežerų hidrochemija ir sedimentacijos procesai. Vilnius. 1988. P. 64-76.
Kilkus K. Antanas Barisas. Liet.TSR aukšt. mokyklų mokslo darbai, Geografija 24, 1988, p. 154-155.
Kilkus K. Kai kurie ežerų tvenkimo ekologiniai aspektai. Kn.: Respublikos ekologijos problemos ir jų sprendimo būdai. Vilnius. 1989. P. 75-77
Килкус К. Обоснование границ термоглубинной классификации озер для оценки содержания озерного фонда по морфометрическим показателям. География 25, 1989, с. 100-103.
Kilkus K. Ežerų autoreguliacijos teorijos klausimu. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Geografija 26, 1990, p. 33-51.
Килкус К. Опыт инвенторизации малых озер Литвы. География 27, 1991,с.66-79.
Kilkus K. Ežerų hidrologijos tyrimai Vilniaus universitete. Lietuvos ūkis 13, 1991, p. 22-23.
Kilkus K. Geografija ir kultūra. Kultūros barai 12, 1991.
Kilkus K. Morfometrinio faktoriaus ir baseino fizinių geografinių sąlygų įtaka ežerų vandens lygio svyravimams. Geografijos metraštis 27, 1991, p. 57-64.
Kilkus K. Ežerų hidrologijos tyrimai Vilniaus universitete. 7 Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo Geografijos sekcijos pranešimai. Vilnius. 1991. P. 31-36.
Kilkus K. Inland hydrology at Vilnius University. Kn.: Geography in Lithuania. Vilnius. 1992. P. 83-92.
Kilkus K. Vertikaliosios terminės struktūros ypatumai mažuose ežeruose: teorijos ir terminologijos klausimai. Geografija 28, 1992, p. 37-47.
Kilkus K. Antanas Barisas ir jo indėlis į Lietuvos hidrologiją. Hidrometeorologijos straipsniai 15, 1992, p. 217-226.
Kilkus K. The impact of wetlands on river discharge and nutrient transport. Reports from a Field Seminar in Lund 10-14 October 1993. Lund, 1993, p. 6.
Kilkus K., Valiuškevičius G. Ežerų transformacinio potencialo įvertinimo klausimu. Geografija 30, 1994, p. 17-20.
Kilkus K. Keturios hidrometrinės nuotraukos: rezultatai ir jų hidrogeologinė interpretacija. Geologijos akiračiai 2, 1995, p. 37-41.
Gailiušis B., Juodkazis V., Kilkus K., Ruseckas J., Tilickis B., Tumas R., Virbickas J. Estimation of the diffuse and point source organic substance and nutrients load in the Nemunas river. Kn.: Ecological sustainability of Lithuania (ECOSLIT). Vilnius. 1995. P. 26- 27.
Kilkus K. Ežerų hidrografinio aktyvumo kriterijai. Kn.: Geomorfologija. Vilnius. 1995. P. 157-163.
Kilkus K. Ežerų hidrogramų parametrizavimas ir dešifravimas. Geografija 31, 1995, p. 29-34.
Kilkus K., Valiuškevičius G. Hidrauliškai susiję ežerai: hipotezės ir faktai. Geografija 31, 1995, p. 35-39.
Kavaliauskienė J., Kilkus K., Tamošaitis J., Virbickas J. Ežerų eutrofizavimas ir jo įtaka biocenozių raidai. Kn.: Regiono vystimosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos pavyzdžiu (ECOSLIT). Vilnius. 1996. P. 60 -65.
Kilkus K. Hydrological role of lakes in small catchments. Nordic Hydrological Programme Report 40(2), 1996, p. 538-541.
Kilkus K. WETLAND projektas: Spėros ežero eksperimentinis baseinas. Geografija 32, 1996, p. 66-72.
Kilkus K. Nitrogen loading on the Muse River catchment: Field studies. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 2(3), 1996, p. 21-27.
Kilkus K. Territorial aspects of water balance structure. Geografijos metraštis 29, 1996, p. 104-110.
Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. Ežerų terminio bei ledo režimo prognozė pagal oro temperatūrą. Geografijos metraštis 30, 1997, p. 117-126.
Kilkus K. Geografinė vandens kokybės samprata. Geografijos metraštis 30, 1997, p. 380-381.
Dilys K., Kilkus K. Upių užaugimo įvertinimas hidrometriniu būdu. Kn.: Hidrologija ir aplinka (Baltijos šalių hidrologų konferencijos darbai). Kaunas. 1997. P. 153-158.
Kilkus K. Lietuvos hidrologijos perspektyva ir hidrometeorologija. Kn.: Lietuvos meteorologijos ir hidrologijos problemos XXI a. išvakarėse. Vilnius. 1998. P. 147-155.
Gailiušis B., Virbickas J., Jablonskis J., Kesminas V., Tilickis B., Virbickas T., Kilkus K. Lietuvos vandens ekosistemų ir jų biocenozių tvaraus vystymosi prielaidos. Kn.: Regiono ekologinis tvarumas istoriniame kontekste. Vilnius. 1998. P. 56-63.
Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. Ežerų vandens paviršiaus temperatūrų prognozė pagal oro temperatūrą. Žuvininkystė Lietuvoje 3(2). Vilnius. 1998. P. 141-151.
Kilkus K., Dilys K. Lietuvos upių užaugimo dinamikos tyrimas hidrometriniu būdu. Geografija 34(1), 1998, p. 15-21.
Kilkus K. Žuvinto ežero hidrologinio režimo pokyčiai ir jo gamtosauginis statusas. Ciconia 6, 1998, p. 29-32.
Kilkus K. Lakes of temperate regions as climate change indicators. Proceedings of the Second International Conference on Climate and Water. Espoo, Finland, 17-20 August 1998, vol. 2, p. 588-596.
Kilkus K. Vertical thermal structures of small lakes. Nordic Hydrological Programme Report 44(1), 1998, p. 92-99.
Kilkus K. Hydrogeological approach in limnology. Limnological Research 1, 1998, p. 51-59.
Kilkus K. Ežerų vandens lygis ir klimato svyravimai: indikacinių savybių analizė. Geografijos metraštis 31, 1998, p. 53-61.
Čyžius G., Diliūnas J., Jagminas E., Kilkus K. Eksploatuojamų durpynų nuotėkio ir vandens balanso tyrimai. LITOSFERA 2, 1998, p. 132-143.
Grigelis A., Juodkazis V., Jurgaitis A., Kilkus K. Geomokslų Lietuvoje raida, rezultatai ir perspektyvos. Kn.: Lietuvos mokslas 23 (Geomokslai). Vilnius. 1999. P. 7-52.
Juodkazis V., Kilkus K. Hidrologijos ir hidrogeologijos mokslų sąveika: pasiekimai ir perspektyvos. Kn.: Lietuvos mokslas 23 (Geomokslai). Vilnius.1999. P. 206-217.
Gailiušis B., Baršienė J., Jablonskis J., Kilkus K., Ruseckas J., Tilickis B., Tumas R., Vincevičienė V., Virbickas J. Vandens ekosistemų būklė ir tvarios raidos prielaidos. Kn.: Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste (red. Kairiūkštis L., Rudzikas Z.). Vilnius. 1999. P. 247-286.
Kilkus K. Status of physical limnology in Lithuania. Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 1999. P. 129-135.
Kilkus K., Petrulytė R. Lietuvos hidrologijos istorija: objekto apibūdinimo ir tyrimo metodologijos problemos. Geografijos metraštis 32, 1999, p. 339-349.
Kilkus K., Rimkuvienė J. Changes in groundwater supply and consumption in Vilnius in the twentieth century. European Water Management 3 (1), 2000, p. 35-40.
Kilkus K. Hidrologija ir meteorologija Vilniaus universitete per paskutinįjį 20 a. dešimtmetį. Kn.: Mokslas Gamtos mokslų fakultete. Vilnius. 2000. P. 88-96.
Kilkus K., Štaras A. Experience of quantitative estimation of space-time boundaries of lentic ecotones. Nordic Hydrological Programme Report 46(1), 2000, p. 65-72.
Kilkus K., Čečys G. Ežerų terminės struktūros žiemą: ekspedicinių tyrimų rezultatai. Geografijos metraštis 33, 2000, p. 108-114.
Kilkus K. The influence of water transparency on the vertical thermal structure of lakes. Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Olsztyn: Edycja. 2000. P. 37-43.
Kilkus K., Taminskas J. Hidrologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Kn.: Šiaurės Lietuvos karstinis regionas. Vilnius. 2000. P. 67-78.
Kilkus K. Į tarpdisciplininę hidrologiją. Geologijos akiračiai 3-4, 2000, p. 47-49.
Kilkus K., Valiuškevičius G. Klimato svyravimų atspindžiai ežerų ir upių hidrologiniuose bei hidrofizikiniuose rodikliuose (5 sk.). Kn.: Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje. Vilnius: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas. 2001. P. 194 – 232.
Kilkus K. Tauragno ežero vandens balanso struktūros ypatumai. Geografija 37 (2), 2001, p. 13 – 17.
Kilkus K. Hidrologija ir hidrologijos mokslas. Kn.: Geografija Lietuvoje. Vilnius: Geografijos institutas, Lietuvos geografų draugija. 2001. P. 30 – 34.
Kilkus K. Dammed lake: a need to return limnosystem to the natural state. In: Abstract book of conference on Environmental change and water sustainability, Zaragosa, Spain, 2 – 6 July, 2001, p. 8 – 9.
Kilkus K. River channel overgrowth dynamics. In: Abstract book of conference on Environmental change and water sustainability, Zaragosa, Spain, 2 – 6 July, 2001, p. 9.
Kavaliauskas K., Dumbliauskienė M., Pilipaitis A., Kilkus K. Lietuvos Nacionalinis atlasas: teminės struktūros formavimo problema. Kn.: Mokslas Gamtos mokslų fakultete. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2001. P. 7 –14.
Kilkus K. On the hydrology of the deepest lithuanian lake. Limnological Review 1, 2001, p. 159 – 164.
Kilkus K. On the quantitative estimation of space-time boundaries of lentic ecotones. In: Teoritičeskije i prikladnyje problemy geoekologii. Minsk: Beloruskij gosudarstvennyj universitet. 2001. P. 203 – 205.
Kilkus K. Upės. Kn.: Utenos krašto enciklopedija. Vilnius. 2001. P. 19–25.
Kilkus K. Ežerai. Kn.: Utenos krašto enciklopedija. Vilnius. 2001. P. 26–38.
Kilkus K., Pumputytė N. Ledo luisto guolio ežerų ontogenezės hidrologinė interpretacija. Geografijos metraštis 34 (2), 2001, p.15–23.
Kilkus K. (2002). Ob interdisciplinarnosti v limnologii. Prikladnaja limnologija 3. Minsk: BGU: 44-50.
Kilkus K., Pumputytė N. (2002). Annual limnological cycle of a small meromictic lake: results of field studies. Limnological Review 2: 201–207.
Kilkus K. (2002). Winter stratification in relation to lake morphometry and water conductance. Limnological Review 2: 191–200.
Kilkus K. (2002). Winter stratification in relation to lake morphometry and water conductance. Tarptautinės konferencijos Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior pranešimų tezės: 25-26.
Kilkus K., Pumputytė N. (2002). Roczne cykle małego jeziora meromiktycznego. Wyniki badań terenowych. Tarptautinės konferencijos Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior pranešimų tezės: 26-27.
Kilkus K. (2002). Trakų ežeryno hidrografijos ir hidrologijos ypatumai. Trakų istorinis nacionalinis parkas UNESCO Pasaulio paveldo sąrašuose: poreikis ir galimybės: 22-31.
Kilkus K. (2002). Гидрогеологические грани озерного регулирования стока. Tarptautinės mokslinės konferencijos Теоретические и прикладные проблемы современной лимнологии pranešimas: 212-215.
Kilkus K. (2003). Balsio ir Gulbinų ežerų vandens balansas. Geografija: 39(2): 20-23.
Kilkus K. (2003). Some changes in the inseeping lake Balsys limnosystem: results of recent field studies. Limnological review: 3: 107-112.
Kilkus K. (2003). Zmiany w infiltracji limnosystemu jeziora Balsys: najnowsze wyniki badan terenowych. Tarptautinės konferencijos Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior pranešimų tezės: 23-24.
Kilkus K., Bernatonis M. (2003). Balsio ir Gulbino ežerų termika, deguonies režimas ir vandens elektrinis laidis. Geografija: 39(1): 10-15.
Kilkus K. (2004). Peculiarities of the hydrology of the Trakai Lakeland: outseepaging lakes. Limnological review: 4: 107-110.
Kilkus K., Stonevičius E. (2004). Rininių ežerų vandens balanso struktūra. Geografija: 40(1): 15-18.
Bukantis A., Kilkus K. (2004). Lietuvos upių ir ežerų hidroklimatiniai ritmai. Mokslas Gamtos mokslų fakultete: 3 fakulteto konferencijos vykusios 2004 m. balandžio 22-23 d., pranešimai: 31-42.
Kilkus K. (2005). Sausumos vandenų tyrimai Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos, Respublikinės mokslinės konferencijos vykusios 2005 metų kovo 23 d. pranešimai: 16-17.
E. Stonevicius, G. Stankunavicius, K. Kilkus. Atmospheric forcing on Nemunas river long term ice regime. 7th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Utrecht, Netherlands 12-16 September 2005. In: EMS-ECAM, vol. 2, Abstracts. (CD ISSN 1812-7053). 2005. P. 1-2.
Kilkus K. Apie Tauragną ir jo vandenis. Kn.: Lietuvos valsčiai: Tauragnai (red. V. Mačiekus). Vilnius: Versmė. 2005. P. 56-61.
Kilkus K. Space distribution of low runoff and hydrophysical-hydrochemical properties of surface water in the Dovinė River basin. Geografija 42(1), 2006, p. 7-12.
Kilkus K., Štaras A., Rimkus E., Valiuškevičius G. Changes in Water Balance Structure of Lithuanian Rivers under Different Climate Change Scenarios. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 2(36), 2006, p. 3-10.
Kilkus K. Požeminio vandens nulemtos terminės anomalijos dimiktiniuose Lietuvos ežeruose. Vandens inžinerija: Šiuolaikiniai tyrimų metodai ir technologijos (mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 60 m. jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys). Birštonas. 2006. P. 42-45.
Kilkus K. Vyžuonų valsčiaus vandenys. Kn.: Vyžuonos: kraštas ir žmonės (sud. ir parengė Vyžintas A.) Utena: Indraja. 2006. P. 49-53.
Kilkus K. Vandens savitojo elektros laidžio pasiskirstymo ypatumai Stirnių baseino ežeruose. Geografija 43(2), 2007, p. 27-36.
Burbaitė M., Kilkus K. Būdingųjų vandens lygių Tauragno ežere daugiametė kaita ir tarpusavio ryšiai. Geografija 43(2), 2007, p. 32-36.
Stonevicius E., Stankunavicius G., Kilkus K. Ice regime dynamics in the Nemunas River, Lithuania. Climate Research 36, 2008, p. 17-28.
Kilkus K. Novatoriškos ežerotyros kūrimo baruose. Kn.: Profesorius Vaclovas Chomskis (sud. Česnulevičius A.). Vilnius : Lietuvos kartografų draugija. 2009. P. 4-9.

Mokslo populiarinimo straipsniai

Kilkus K. Valdajaus aukštuma. Mokslas ir gyvenimas 12, 1975.
Kilkus K. Banga gena bangą. Mūsų gamta 5, 1977.
Kilkus K. Karstiniai Šiaurės Lietuvos ežerai. Mūsų gamta 9, 1977.
Kilkus K. Gamtininkai Kirkilų apylinkėse. Biržiečių žodis, 1980, rugpjūtis.
Kilkus K. Ežero metai. Žiema. Mūsų gamta 2, 1980.
Kilkus K. Ežero metai. Pavasaris. Mūsų gamta 4, 1980.
Kilkus K. Ežero metai. Vasara. Mūsų gamta 8, 1980.
Kilkus K. Ežero metai. Ruduo. Mūsų gamta 10, 1980.
Kilkus K. Apmąstymai prie Stirnių. Mūsų gamta 7, 1980.
Kilkus K. Ežerų spalvos. Mokslas ir gyvenimas 8, 1980.
Kilkus K. Tauragnas, Tauragnėlis, Tauragna. Mūsų gamta 3, 1981.
Kilkus K. Saugokime ežerų jaunystę. Mokslas ir gyvenimas 8, 1981.
Kilkus K. Nacionalinio parko hidrografiniai draustiniai. Mokslas ir gyvenimas 6, 1982.
Kilkus K. Dangaus kalnai. Mokslas ir gyvenimas 12, 1982.
Kilkus K. Nauja knyga. Mūsų gamta 12, 1983.
Kilkus K. Ūlos draustinio paežerėmis. Mokslas ir gyvenimas 5, 1985.
Kilkus K. Apie populiarinimą ir populiarumą. Naujos knygos 3, 1985.
Kudaba Č., Kilkus K. Geografija. Tarybinis studentas 4-5, 1988.
Kilkus K. “Bedugniai” ežerai. Mokslas ir gyvenimas 9, 1988.
Kilkus K. Lietuvos vandenis pamilęs. Mokslas ir gyvenimas 3, 1989.
Kilkus K. Ar pigus ežerų vanduo. Mūsų gamta 5, 1989.
Kilkus K. Vaclovas Chomskis ir ežerotyra. Mūsų gamta 12, 1989.
Kilkus K. Ekologija ir statistika. Kultūros barai 7-8, 1990.
Kilkus K. Grįžimas pas Mokytoją. Geografijos metraštis 25-26, 1989-1990, p. 315-318.
Kilkus K. Ištakos. Kultūros barai 1, 1990.
Kilkus K. Ką byloja upių vardai. Kultūros barai 4, 1991.
Kilkus K. Lietuvos ežerėliai. Mūsų gamta 8, 1991.
Kilkus K. Spėros paežerių pasakojimai. Viltis 33, 1991.
Kilkus K. Lietuvos vandenų riteris. Kn.: Apie Lietuvos žemę. Kaunas. 1992. P. 154-156.
Kilkus K. Dusetų draustinis. Kn.: Apie Lietuvos žemę. Kaunas. 1992. P. 183-186.
Kilkus K. Vandens profesorius. Naujasis dienovidis 35-36, 1992.
Kilkus K. Sugrįžęs prie Nemuno. Tiesa 180, 1992.
Kilkus K. Trys profesoriaus Stepono Kolupailos pamokos. Draugas (Chicago) 171, 1992.
Kilkus K. Hidrometeorologija: geografija ar savarankiškas mokslas? Mokykla 11-12, 1993.
Kilkus K. Upių jubiliejai. Mokslas ir gyvenimas 11-12, 1993.
Dvareckas V., Kilkus K. Su profesorium Česlovu Kudaba atsisveikinant. Geografija 29, 1993, p. 131-132.
Kilkus K. Ar reikia Lietuvai mokslo apie vandenį ir jo naudą žmogui? Eksperimentai prie Neries. Lietuvos rytas 184, 1994.
Kilkus K. Ar reikia Lietuvai mokslo apie vandenį ir jo naudą žmogui? Nepaprastas Nemuno potvynis ir kariškiai. Lietuvos rytas 190, 1994.
Kilkus K. Ar reikia Lietuvai mokslo apie vandenį ir jo naudą žmogui? Šaliai reikia ir švarių upių, ir hidrologijos. Lietuvos rytas 196, 1994.
Kilkus K. Ir svetur galima rasti Lietuvą. Žemėtvarka ir melioracija 1, 1994.
Kilkus K. Geografijos studijos Gamtos mokslų fakultete. Universitetas Vilnensis 02-03, 1995.
Kilkus K. Keli žodžiai Evelinai. Geografijos metraštis 28, 1995.
Kilkus K. Islandija – ne žvejų šalis. Turizmas ir laisvalaikis 30, 1996.
Kilkus K. Geografijos katedrų vedėjas. Kn.: Profesorius Česlovas Kudaba. 1996. P. 79 – 85.
Kilkus K. Derinti ekonomiką ir ekologiją nelengva, bet būtina. Lietuvos rytas 189, 1996.
Kilkus K. Šiaurės šalių hidrologų konferencija NHK-96. Geologijos akiračiai 1, 1997.
Kilkus K. Ar užauga Lietuvos upės? Mokslas ir gyvenimas 8, 1998.
Kilkus K. Steponas Kolupaila. Kn.: Įžymieji Lietuvos geografai. Vilnius. 1998. P. 22-31.
Kilkus K. Antanas Barisas. Kn.: Įžymieji Lietuvos geografai. Vilnius. 1998. P. 105-109.
Kilkus K. Profesoriaus Stepono Kolupailos stipendininkai. Geografijos metraštis 31, 1998, p. 513.
Kilkus K., Česnulevičius A. Geografijos studijos. Kn.: Kviečia Vilniaus universitetas. Vilnius. 1998. P. 39-40.
Kilkus K. Šiaurės šalių hidrologų asociacijoje. Geologijos akiračiai 2, 1999, p. 44-45.
Kilkus K. Jubiliejinėje konferencijoje Gamtos mokslų fakultete – dėmesys pastarųjų metų veiklai. Universitas Vilnensis 19-23, 1999, p. 11-12.
Kilkus K. Dar vienas S. Kolupailos fondo stipendininkas. Geografijos metraštis 32, 1999, p. 411.
Kilkus K. Hidrologijos ir meteorologijos studijos. Kn.: Kviečia Vilniaus universitetas. Vilnius. 2000. P. 29.
Kilkus K. Lietuva akim žydrųjų ežerų. Mokslas ir gyvenimas 4, 2005, p. 18-19.
Česnulevičius A., Kilkus K. Profesoriaus Vaclovo Chomskio šimtmečiui. Geografija 45(2), 2009, p. 151-152.