Gintaras Valiuškevičius

Doc. Dr. Gintaras Valiuškevičius

Gimė 1966 liepos 28 dieną Pabradėje. 1984 metais baigė Pabradės II vidurinę mokyklą. 1991 metais Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje įgijo geografo–dėstytojo specialybę. 1993–1998 m. studijavo VU geografijos krypties doktorantūroje (1998 metais apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvos nenuotakių ežerų hidrologijos ypatumai”). Nuo 1991 m. dirba VU Hidrologijos ir klimatologijos katedroje, 1996–2001 m. taip pat dirbo  Geografijos instituto Hidrologijos skyriuje. Šiaurės šalių hidrologų asociacijos narys. Laisvalaikio pomėgiai susiję su menkai reikalingų daiktų kaupimo, grybinėjimo, skaitinėjimo, rašinėjimo ir kitokio dykinėjimo romantika.

Šiuo metu bakalaurų ir magistrų studijų programų studentams dėsto „Hidrologijos pagrindų”, „Hidrometrijos“, „Hidrologinių prognozių“, „Taikomosios hidrologijos“ kursus, vadovauja studentų praktikoms ir mokslo tiriamiesiems darbams.

Mokslinių interesų kryptys: hidrologija, hidrologinės informacijos gavimo, apdorojimo ir pateikimo metodologija, klimato kaitos poveikis hidrologinei sistemai, Lietuvos hidrologijos istorija.

Disertacijos tema: Lietuvos nenuotakių ežerų hidrologiniai ypatumai. Vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus (1998 m.).

Monografijos, studijos ir mokomosios knygos

Valiuškevičius G. (2022). Apie vandenį be lygčių (hidrologijos vadovėlis). Vilnius: 384 p.

Valiuškevičius G. (2012). Hidrometrija (vadovėlis). Spausdinta versija. Vilnius: 344 p.

Arustienė J., Bukantis A., Damušytė A., Jarmalavičius D., Kažys J., Kriukaitė J., Ramanauskienė V., Rimkus E., Stonevičius E., Valiuškevičius G., Satkūnas J., Taločkaitė E., Žilinskas G. (2012). Klimato kaita Klaipėdos mieste ir rajone: poveikis, kaina ir prisitaikymas. Vilnius: 120 p.

Vaitiekūnienė J., Virbickas T., Daunys D., Taminskas J., Gregorauskas M., Klimas  A., Domaševičius A., Paukštys B., Štuopis A., Drevalienė G., Valiuškevičius  G., Bukantis  A., Stonevičius E., Rimkus E., Kažys J., Štaras A., Povilaitis A., Punys P., Semėnienė D., Oskolokaitė I., Langas V., Strazdaitė I. (2011). Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis. Vilnius: 635 p.

Valiuškevičius G. (2011). Hidrometrija (vadovėlis). Internetinė versija. Vilnius: 289 p.

Rimkus E., Valiuškevičius G. (2010). Metodiniai nurodymai rašantiems kursinius ir baigiamuosius darbus (antras pataisytas ir papildytas leidimas). Vilnius: 40 p.

Bukantis A., Gedžiūnas P., Giedraitienė J., Ignatavičius G., Jonynas J., Kavaliauskas P., Lazauskienė J., Repšleger R., Sakalauskienė G., Sinkevičius S., Šulijienė G., Žilinskas G., Valiuškevičius G. (2008). Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida. Vilnius: 238 p.

Balevičius A., Bukantis A., Bukelskis E., Ignatavičius G., Kutorga E., Mierauskas P., Rimkus E., Rukšėnienė J., Sinkevičius S., Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Zemlys P., Žaromskis R. P. (2007). Globali aplinkos kaita. Mokomoji knyga. Vilnius: 300 p.

Valiuškevičius G. (2007). Mažieji Lietuvos ežerai: ištekliai, genezė, hidrologija. Monografija. Vilnius: 274 p.

Kilkus K., Valiuškevičius G. (2006). Antano Bariso hidrologija. Monografija. Vilnius, 168 p.

Valiuškevičius G. (2005) Hidrologinės prognozės (mokomoji knyga). Vilnius: 178 p.

Rimkus E., Valiuškevičius G. (2001). Metodiniai nurodymai rašantiems kursinius ir baigiamuosius darbus. Vilnius: 32 p.

Bukantis A., Gulbinas Z., Kazakevičius S., Kilkus K., Mikelinskienė A., Morkūnaitė R., Rimkus E., Samuila M., Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Žaromskis R. (2001). Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje. Kolektyvinė monografija. Vilnius: 280 p.

Valiuškevičius G. (1999). Meteometrija (mokomoji knyga). Vilnius, 104 p.

Moksliniai straipsniai ir pranešimai

Kerienė I., Šaulienė I., Šukienė L., Judžentienė A., Ligor M., Valiuškevičius G., Grendaitė D., Buszewski B. (2024). Enrichment of water bodies with phenolic compounds released from Betula and Pinus oollen in surface water. Plants, 13(1): 99. https://doi.org/10.3390/plants13010099

Giliūtė G., Valiuškevičius G. (2022) Nuosėkio laikotarpių trukmė ir pasiskirstymas Lietuvos upėse 1960–2019 metais. Geografija ir edukacija, 9: 67–82.

Kugytė G., Valiuškevičius G. (2021). Hidrologinių sausrų identifikavimas Lietuvos upėse. Geografija ir edukacija, 9: 87–99.

Choinski A., Ptak M., Volchak A., Kirvel I., Valiuškevičius G., Parfomuk S., Kirvel P., Sidak S. (2021). Effect of Air Temperature Increase on Changes in Thermal Regime of the Oder and Neman Rivers Flowing into the Baltic Sea. Atmosphere, 12(4): 498. https://doi.org/10.3390/atmos12040498

Valiuškevičius G. (2019). Bevardžių vandens objektų problema oficialiose LR duomenų bazėse. The 4th international scientific Aleksandras Vanagas’ conference „Onyms in space and space in onyms“ (7–9 november 2019, Vilnius). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas: 50.

Valiuškevičius G., Stonevičius E., Stankūnavičius G., Brastovickytė-Stankevič J. (2018). Severe floods in Nemunas River Delta. Baltica, 31(2): 89–99. https://doi.org/10.5200/baltica.2018.31.09

Valiuškevičius G., Milonaitytė D. (2018). Vandens temperatūros pasiskirstymą per metus apibūdinančių rodiklių taikymo Lietuvos upėse galimybėsGeografija, 4(3): 103–116.

Валюшкявичюс Г. (2018). Возможности применения индекса Хиршa в гидроэкологии и гидрометеорологии. VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України (13-14 листопада 2018 р., м. Київ). Тези Доповідей. Київ: Ніка-Центр: 29–30.

Valiuškevičius G., Stankūnavičius G. (2018). Changes in the length of Lithuanian rivers and their impact on rivers’ hydrological regime. VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології”, присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України (13-14 листопада 2018 р., м. Київ). Тези Доповідей. Київ: Ніка-Центр: 13–14.

Stonevičius E., Valiuškevičius G. (2018). Identification of Significant Flood Areas in Lithuania. Water Resources, 45(1): 27–33.

Валюшкявичюс Г. (2017). Oсобенности мелких водоемов Литвы и их роль в общей гидрографической системe. In: А. К. Карабанов, М. А. Богдасаров (ред.). Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресырсов и цохранение окружающей среды. Брест: 142–145.

Valiuškevičius G. (2017). Steponas Kolupaila’s contribution to hydrological science development. History of Geo- and Space Sciences, 8: 57-67.

Valiuškevičius G. (2017). Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas). Geologija. Geografija, 3(1): 55–68.

Stonevičius E., Rimkus E., Štaras A., Kažys J., Valiuškevičius G. (2017). Climate change impact on the Nemunas River basin hydrology in the 21st century. Boreal Environment Research, 22: 49–65.

Valiuškevičius G., Stankūnavičius G., Stonevičius E., Bastovickytė J. (2016). Change of extreme floods parameters in the Nemunas River lower reaches and delta. Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region: 1st Baltic Earth Conference, Nida, Lithuania, 13-17 June 2016: conference proceedings. Ser.: International Baltic Earth Secretariat Publication No. 9: 102–103.

Stonevičius E., Rimkus E., Štaras A., Valiuškevičius G. (2016). Climate change effect on snow climate in Neman basin. Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region: 1st Baltic Earth Conference, Nida, Lithuania, 13-17 June 2016: conference proceedings. Ser.: International Baltic Earth Secretariat Publication No. 9: 216–217.

Valiuškevičius G., Daubarienė J. (2016). Ežerų socialinių funkcijų spektro įvertinimo pagal pakrantės kraštovaizdžio natūralumą galimybės (Šventosios baseino pavyzdžiu). Geografija, 2(1): 26–39.

Valiuškevičius G. (2015). Vilniaus universiteto hidrometeorologų baigiamųjų darbų tematikos plėtra 1931–2014 metais. Geografija ir edukacija, 3: 66–80.

Valiuškevičius G. (2015). VU hidrometeorologijos specialybės studentų baigiamųjų darbų analizė klimato kaitos diskurso kontekste. Geologija. Geografija, 1(1): 36–44.

Valiuškevičius G., Kundrotaitė E. (2014). Lietuvos ežerų vidutinio vandens lygio vertinimo galimybės. Geografija, 50 (2): 53–62.

Stonevičius E., Valiuškevičius G., Rimkus E., Kažys J. (2014). Climate Induced Changes of Lithuanian Rivers Runoff in 1960–2009. Water Resources, 41 (5): 592–603.

Rimkus E., Stonevičius E., Korneev V., Kažys J., Valiuškevičius G., Pakhomau A. (2013). Dynamics of meteorological and hydrological droughts in the Neman river basin. Environmental Research Letters, 8 (4).

Brastovickytė J., Valiuškevičius G. (2013). Lietuvos ežerų kadastruose skelbiamų duomenų panaudojimo morfometrinių rodiklių kaitos įvertinimui galimybės. Geografija, 49 (1): 22–32.

Kažys J., Filho W. L., Stonevičius E., Valiuškevičius G., Rimkus E. (2013). Climate change impact on small coastal river basins: from problem identification to adaptation in Klaipėda City. Climate and Development, 5 (2): 113–122.

Rimkus E., Kažys J., Stonevičius E., Valiuškevičius G. (2013). Adaptation to climate change in the Smeltalė river basin, Lithuania. In: Climate change adaptation in the practice: from strategy development to implementation / editors Ph. Schmidt-Thome, J. Klein. p. 111–122.

Daubarienė J., Valiuškevičius G. (2012). Lietuvos ežerų funkcinio panaudojimo klasifikacija. Geografija, 48 (1): 47–57.

Daubarienė J., Valiuškevičius G., Asijevičiūtė V. (2011). The influence of morphometric characteristics on the functional usage of Lithuanian lakes. Environmental engineering: proceedings of 8th International Conference, May 19-20, 2011, Vilnius [Elektroninis išteklius, 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)] / Vilniaus Gedimino technikos univers publ.: 543–548.

Vanagaitė J., Valiuškevičius G. (2011). Lietuvos upių vandens temperatūros atitikimo ekologiniams reikalavimams įvertinimas. Geografija, 47 (2): 62–70.

Daubarienė J., Valiuškevičius G., Asijevičiūtė V. (2011). The structure of the landscape of Lithuanian lake shores of various sizes. Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų „Mokslas – Lietuvos ateitis” straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). p. 100–106.

Daubarienė J., Valiuškevičius G. (2010). Plaukiojimo priemonių naudojimo galimybės Lietuvos saugomų teritorijų ežeruose. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų „Mokslas – Lietuvos ateitis” straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius : Technika, 2010. p. 80-85.

Valiuškevičius G., Zukaitė I. (2010). Kritulių kiekio vėjo pataisa Lietuvoje: chronologinė kaita ir teritorinis pasiskirstymas. Geografija, 46 (1-2): 7–16.

Daubarienė J., Valiuškevičius G. (2010). Possibilities to use the sailing means on Lithuanian lakes according to legislation. Hydrology: from research to water management: 26th Nordic hydrological conference Nordic association for hydrology, Riga, August 9-11, 2010 / editors: Elga Apsite, Agrita Briede, Maris Klavinš. p. 78–79.

Daubarienė J., Valiuškevičius G. (2009). Lietuvoje naudojamos ežerų klasifikacijos: sistema ir pritaikymo galimybės. Geografija, 45 (2): 111–121.

Stonevičius E., Štaras A., Valiuškevičius G. (2008). Dirvožemio drėgmės režimo pokyčių XXI a. prognozės pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus. Geografija, 44 (1): 17–25.

Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Rimkus E., Bukantis A., Gulbinas Z. (2007). Meteorological features behind spring runoff formation in the Nemunas River. Boreal environment research, vol. 12, no. 6, p. 643–651.

Rimkus E., Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Bukantis A. (2007). Meteorological features of spring flood formation in Nemunas river. International BALTEX Secretariat publication. No 38: Fifth study conference on BALTEX, Estonia, 4-8 June, 2007: 185–186.

Kilkus K., Štaras A., Rimkus E., Valiuškevičius G. (2006). Changes in Water Balance Structure of Lithuanian Rivers under Different Climate Change Scenarios. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 2 (36): 3–10.

Valiuškevičius G. (2005) Vandens telkinių minėjimas Lietuvos Respublikos teisiniuose dokumentuose. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos: konferencijos medžiaga. Vilnius: 74–75.

Valiuškevičius G.; Rimkus E.; Stankūnavičius G., Gulbinas Z. (2005). Nemuno nuotėkio prognozavimo, panaudojant HBV modelį, galimybių įvertinimas. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos: konferencijos medžiaga. Vilnius: 72–73.

Valiuškevičius G. (2005). Mažųjų Lietuvos ežerų hidrografinis aktyvumas ir jo teritorinės ypatybės. Geografijos metraštis, 38 (1): 39–48.

Valiuškevičius G. (2004). Vandens telkinių reikšmingumas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Vandens telkinių apsauga ir valdymas. Kaunas: 214–218.

Valiuškevičius G., Varkalytė R. (2004). Lietuvos mažųjų ežerų teritorinis pasiskirstymas. Geografija, 40 (1): 19–23.

Valiuškevičius G., Rimkus E., Stankūnavičius G., Bukantis A. (2004). Nemuno nuotėkio prognozavimas HBV modeliu. Geografijos metraštis, 37(1-2): 27–34.

Valiuškevičius G. (2003). Lietuvos ežerų vandens lygiai – hidroterminių sąlygų indikatoriai. 1. Parametrizavimo galimybės. Geografijos metraštis, 36(1): 45–52.

Stankūnavičius G., Valiuškevičius G. (2003). Atmosphere circulation influence on water levels fluctuation in Lithuanian lakes. Теоретические и прикладные проблемы современной лимнологии: материалы международной научно-практической конференции. Минск: 235–237.

Valiuškevičius G. (2003). Some criteria of determination the lake as object. Теоретические и прикладные проблемы современной лимнологии: материалы международной научно- практической конференции. Минск: 239–240.

Букантис А., Римкус Е. , Станкунавичюс Г., Валюшкявичюс Г. (2001). Cовременные изменения климата Литвы. В коллективной монографии „Изменения климата и использование климатических ресурсов“. Минск, БГУ: 42–61.

Valiuškevičius G. (2001). Geografijos sampratos raida Lietuvoje. Geografija Lietuvoje. Vilnius: 12–18.

Valiuškevičius G. (2001). Apie ežero sąvokos formalizavimo kriterijus. Geographia Juventa VI: VI-osios jaunųjų mokslininkų geografų konferencijos pranešimai. Vilnius: 56–63.

Valiuškevičius G. (2000). Juridiniai ežero apibrėžimo aspektai. Geografijos metraštis, 33: 458–465.

Rimkuvienė J., Valiuškevičius G. (2000). Šiltojo laikotarpio lietaus poplūdžių tyrimai Lietuvoje: istorinė apžvalga ir ateities darbų perspektyvos. Geografija, 36(2): 5–10.

Valiuškevičius G. (1999). Nenuotakių ledyninės kilmės ežerų vandens balanso ypatumai. Geografijos metraštis, 32: 132–140.

Taminskas J., Valiuškevičius G. (1999). Aplinkos monitoringo sistema. Kolektyvinėje monografijoje „Šiaurės Lietuvos karstinis regionas“. Vilnius: 56–62.

Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. (1998). Ežerų vandens paviršiaus temperatūros prognozė pagal oro temperatūrą. Žuvininkystė Lietuvoje III (2): 141–152.

Valiuškevičius G. (1998). Hidrologija: faktai, modeliai, teorijos. Lietuvos meteorologijos ir hidrologijos problemos XXI a. išvakarėse (Mokslinės konferencijos pranešimai): 141–146.

Rimkus E., Dilys K., Valiuškevičius G. (1998). Vilniaus universiteto geografų keliai 1990 – 1997 metais. Geographia Juventa V: V-osios jaunųjų mokslininkų geografų konferencijos pranešimai. Vilnius: 190–198.

Valiuškevičius G. (1998). Mažų nenuotakių ežerų hidrofizinių rodiklių ypatumai. Geographia Juventa V: V-osios jaunųjų mokslininkų geografų konferencijos pranešimai. Vilnius: 67–79.

Valiuškevičius G. (1997). Mažųjų ežerų ištekliai ir problemos. Vandens telkinių būklė ir gerinimo būdai (Tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys): 16–19.

Valiuškevičius G. (1997). Nenuotakios sritys perteklinio drėkinimo zonoje. Hidrologija ir aplinka (Baltijos šalių hidrologų konferencijos darbai): 84–90.

Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. (1997). Ežerų terminio bei ledo režimo prognozė pagal oro temperatūrą. Geografijos metraštis, 30: 116–125.

Valiuškevičius G. (1997). Ežeras – pulsuojanti sistema. Geografijos metraštis, 30: 109–116.

Valiuškevičius G. (1996). Lietuvos ežerų nuotakumo vertinimas pagal būdingų vandens lygių autokoreliaciją. Geografija 32: 33–35.

Kilkus K., Valiuškevičius G. (1995). Hidrauliškai susiję ežerai: hipotezės ir faktai. Geografija, 31: 35–38.

Kilkus K., Valiuškevičius G. (1994). Ežerų transformacinio potencialo įvertinimo klausimu. Geografija, 30: 17–20.

Valiuškevičius G. (1994). Lietuvos salpiniai ežerai. Geografija, 30: 21–24.

Valiuškevičius G. (1993). Lietuvos nenuotakūs ežerai. Geografija, 29: 38–40.

Mokslo populiarinimo straipsniai

Kaunas Z., Valiuškevičius G. (2023). Aplinkosauginių ir hidrologinių sprendimų svarba darniame priemiesčių teritorijų vystyme. Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai, 1(8): 8–12.

Valiuškevičius G. (2023). Paslaptingi Antarktidos ežerai. Savaitė, 35 (2023-08-31): 40–41.

Valiuškevičius G. (2023). Mėginimai keisti orus – fantastika ar realybė? Savaitė, 2 (2023-01-12): 48–49.

Kaunas Z., Valiuškevičius G. (2022). Uždarų lomų melioruotuose plotuose drenavimas. Žemėtvarka ir hidrotechnika, 4: 16–20.

Kaunas Z., Valiuškevičius G. (2022). Darnus melioracijos sistemų rekonstravimas. Žemėtvarka ir hidrotechnika, 2: 54–59.

Valiuškevičius G. (2022). Didysis Kinijos kanalas – nepripažintas pasaulio stebuklas. Savaitė, 28 (2022-07-14): 46–47.

Valiuškevičius G. (2022). Nepavykęs mėginimas apgauti gamtą. Savaitė, 11 (2022-02-17): 32–33.

Valiuškevičius G. (2021). Melioracija Lietuvoje: ką gavome ir ką praradome? Savaitė, 46 (2021-11-18): 24–25.

Valiuškevičius G. (2020). Ar Lietuva – ežeringas kraštas? Savaitė, 45 (2020-11-05): 30–31.

Valiuškevičius G. (2019). Išskridę vandenys. Literatūra ir menas, 6 (3677), 2019-03-22

Valiuškevičius G. (2019). Užtvankų griūtys kelia rimtų grėsmių. Savaitė, 12 (2019-03-21): 26–27.

Valiuškevičius G. (2018). Lietuvos tvanas prieš 60 metų. Literatūra ir menas, 12 (3656), 2018-04-20.

Valiuškevičius G. (2018). Vilniuje kilęs didysis 1931 metų potvynis pateikė istorinių staigmenų. Spectrum, 1(27): 26–31.

Valiuškevičius G. (2017). Takoskyros ir protakos. Literatūra ir menas, 33(3629): 31–33, 2017-09-15.

Valiuškevičius G. (2017). Kelionė Nemuno link. Lietuvos žinios, 2017-09-14.

Valiuškevičius G. (2016). Lietuvos upės. Saugoti ar tvenkti? Vandens telkiniai, 2015/2016 žiema Nr. 1, p. 14–15.

Valiuškevičius G. (2015). Lietuvis, kurį žino kiekvienas bent kiek besidomintis ežerais ir upėmis. www.GRYNAS.lt, 2015-07-20.

Valiuškevičius G. (2015). Nuomonė. Nieko keisto, kad prie ežerų stovi tvoros. www.GRYNAS.lt, 2015-06-29.

Valiuškevičius G. (2015). Mokslininkas apie tai, kokių staigmenų gali pateikti gamta. www.GRYNAS.lt, 2015-06-22.

Valiuškevičius G. (2015). Nuomonė. Kol vanduo pigus, jo neįvertiname. www.GRYNAS.lt, 2015-06-17.

Valiuškevičius G. (2015). Ežerų ir upių pavadinimai – net mokslininkams kietas riešutėlis. www.GRYNAS.lt, 2015-06-15.

Valiuškevičius G. (2015). Upių užtvenkimas: leisti ar uždrausti?. www.GRYNAS.lt, 2015-06-09.

Valiuškevičius G. (2015). Palygino šulinio ir vandens iš čiaupo kokybę: skirtumas akivaizdus. www.GRYNAS.lt, 2015-06-04.

Valiuškevičius G. (2015). Nuomonė. Metas susitaikyti su vis labiau siaurėjančiu pajūriu. www.GRYNAS.lt, 2015-06-01.

Kažys J., Valiuškevičius G. (2010). Smeltė – naujas požiūris į senas problemas. Klaipėda, 2010-04-12.

Kilkus K., Valiuškevičius G. (1995). Gyvybingieji Skroblaus šaltiniai. Šalcinis (Dzūkijos nacionalinio parko leidinys), 15(1): 6–7.