Egidijus Rimkus

Prof. Dr. Egidijus Rimkus

Gimė 1969 metų lapkričio 5 dieną Gargžduose. 1993 metais Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje įgijo geografo (hidrometeorologo) specialybę. 1993-2002 metais dirbo Geografijos institute. 1998 metais apgynė disertacinį darbą “Sniego dangos režimas ir klimato svyravimai Lietuvoje”. Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje dirba nuo 1993 metų. 2000 metais Vilniaus universiteto taryba suteikė docento vardą. Nuo 2001 metų VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas, o nuo 2011 metų užima profesoriaus pareigas. 1999 metais Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas skyrė Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premiją už studijų priemonę “Meteorologijos pagrindai”. Laisvalaikio pomėgiai: turizmas, fantastinė literatūra. 2003-2004 metais VU Gamtos mokslų fakulteto prodekanas.

Dėsto “Meteorologijos pagrindų”, “Meteometrijos” ir “Matematinės statistikos metodų hidrologijoje ir meteorologijoje”. „Klimato svyravimų ir hidrosferos pokyčių“ „Mokslinio tiriamojo darbo metodologijos“ kursus.

Mokslinių interesų kryptys: taikomoji meteorologija, klimato svyravimai.

Disertacijos tema: Sniego dangos režimas ir klimato svyravimai Lietuvoje. Vadovas doc. dr. Arūnas Bukantis.

VADOVĖLIAI, MONOGRAFIJOS IR STUDIJŲ PRIEMONĖS

Rimkus E. 1998. Meteorologijos pagrindai. Vilnius: Vilniaus universitetas. 132 psl.

Bukantis A., Kazakevičus S., Korkutis P., Markevičienė I., Rimkus E., Rimkutė L., Stankūnavičius G., Valiuškevičienė L., Žukauskaitė L. 1998. Klimato elementų kintamumas Lietuvos teritorijoje. Vilnius: Geografijos institutas. 171 psl.

Bukantis A., Gulbinas Z., Kazakevičius S., Kilkus K., Mikelinskienė A., Morkūnaitė R., Rimkus E., Samuila M., Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Žaromskis R. 2001. Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje. Vilnius: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas. 280 psl.

Аликина И.Я., Босак В.Н., Букантис А., Валюшкявичюс Г., Василенко Г.А., Верещагин М.А., Волубеева Г.В., Гольберг М.А., Дарадур М.И., Еловичева Я.К., Ермакова Л.Н., Жуковский В.М., Жучкевич В.В., Ивахненко Н.Н., Канашкин В.К., Киселева Е.В., Кисилев В.Н., Ковриго П.А., Кожевников А.С., Коледа В.А., Комаровская Е.В., Константинова Т.С., Красинская Н.Г., Красовский А.Н., Куликов Я.К., Кулич И.Г., Лапа В.В., Логинов В.Ф., Лопух П.С., Людчик А.М., Мельник В.И., Митрохович П.А., Недялкова М.И., Переведенцев Ю.П., Пехота А.Г., Римкус E., Рэйляну В.Я., Смирнов П.В., Станкунавичюс Г., Шанталинский К.М., Шарухо И.Н., Шкляев В.А., Шкляева Л.С., Яротов А.Е. 2001. Изменения климата и использование климатических ресурсов , Минск: БГУ. 262 psl.

Rimkus E., Valiuškevičius G. 2001. Metodiniai nurodymai rašantiems kursinius ir baigiamuosius darbus. Vilnius: Vilniaus universitetas. 31 psl.

Rimkus E. 2001. Meteorologijos pagrindų ir meteometrijos pratybos. Vilnius: Vilniaus universitetas. 51 psl.

Rimkus E. 2005. Vadovas debesims pažinti. Vilnius: Vilniaus universitetas (CD laikmena).

Bubnienė R., Rimkus E. , Štremikinė D. 2006. Klimato kaitos politikos pagrindai. Vilnius: Kopa. 44 psl.

Balevičius A., Bukantis A., Bukelskis E., Ignatavičius G., Kutorga E. Mierauskas P., Rimkus E., Rukšėnienė J., Sinkevičius S., Stankūnavičius G. Valiuškevičius G., Zemlys. P., Žaromskis R. 2007. Globali aplinkos kaita. Vilnius, Vilniaus universitetas. 300 psl.

Bukantis A., Dailidienė I., Česnulevičius A., Gelumbauskaitė L. Ž., Jarmalavičius D., Kavolytė R., Kažys J., Liukaitytė J., Morkūnaitė R., Pilkaitytė R., Paškauskas R., Povilanskienė R., Razinkovas A., Rimkus E. , Stankūnavičius G., Stonevičius E., Šečkus J., Taločkaitė E., Žilinskas G. 2007. Klimato kaita: prisitaikymas prie jos poveikio Lietuvos pajūryje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 108 psl.

The BACC Author Team. 2008. Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Springer. 474 psl.

Baršienė J., Eitmanavičiūtė I., Kažys J., Kučas A., Liukaitytė J., Rimkus E., Vosylienė M. Z., Žalakevičius M. 2008. Biota ir globali kaita II. Vilnius: VU ekologijos institutas. 132 psl.

Rimkus E. , Valiuškevičius G. 2010. Metodiniai nurodymai rašantiems kursinius ir baigiamuosius darbus, Vilnius: Vilniaus universitetas. 40 psl.

Rimkus E. 2011. Meteorologijos įvadas. Vilnius: Vilniaus universitetas. 151 psl.

Vaitiekūnienė J., Virbickas T., Daunys D., Taminskas J., Gregorauskas M., Klimas A., Domaševičius A., Paukštys B., Štuopis A., Drevalienė G., Valiuškevičius G., Bukantis A., Stonevičius E., Rimkus E. , Kažys J., Štaras A., Povilaitis A., Punys P., Semėnienė D., Oskolokaitė I., Langas V., Strazdaitė I. 2011. Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis. Vilnius: Aplinkos apsaugos agentūra. 635 psl.

Arustienė J., Bukantis A., Damušytė A. , Jarmalavičius D., Kažys J., Kriukaitė J., Ramanauskienė V., Rimkus E., Stonevičius E., Valiuškevičius G., Satkūnas J., Taločkaitė E., Žilinskas G. 2012. Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 120 psl.

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

1996

Rimkus E. 1996. Kontinentalumo indeksas Lietuvoje. Geografija 32: 18-21.

Bukantis A., Rimkus E. 1996. Lietuvos agroklimatinių resursų dinamika ir prognozės. Geografija 32: 22-27.

Rimkus E. 1996. Analysis of winter climatological indices change in Vilnius (1893-1995). Proceedings of the international conference on climatic dynamics and the global change perspective. Cracow (Poland), 17-20 October 1995: 309-312.

Rimkus E. 1996. Žiemos sezono įvairios fazinės sudėties kritulių trukmė bei jų kiekio nustatymo tikslumas skirtinguose Lietuvos rajonuose. Geografijos metraštis 29: 145-153.

1997

Stankūnavičius G., Rimkus E. 1997. Sniego dangos dinamika Vilniaus mieste. Geografijos metraštis 30: 162-169.

Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. 1997. Ežerų terminio bei ledo režimo prognozė pagal oro temperatūrą. Geografijos metraštis 30: 117-125.

Bukantis A., Rimkus E. 1997. Lietuvos agroklimatinių išteklių kaita ir prognozės. Lietuvos klimato ir dirvožemio potencialo racionalaus naudojimo perspektyvos. Mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius, 1997 vasario 20: 5-11.

1998

Rimkus E. 1998. Sniego danga kaip klimato kaitos indikatorius. Geographia Juventa. V-osios mokslinės jaunųjų geografų konferencijos pranešimai. Vilnius, 1997 gruodžio 18-19: 5-13.

Dilys K., Rimkus E., Valiuškevičius G. 1998. VU geografų keliai 1990-1997 metais. Geographia Juventa. V-osios mokslinės jaunųjų geografų konferencijos pranešimai. Vilnius, 1997 gruodžio 18-19: 190-198.

Rimkus E. 1998. Kritulių kiekio nustatymo tikslumas Lietuvoje, Lietuvos meteorologijos ir hidrologijos problemos XXI a. išvakarėse. Mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius, 1998 kovo 23: 69-74.

Rimkus E. 1998. Sniego danga Vilniaus mieste. Geografija 34(2): 13-18.
Stankūnavičius G., Rimkus E. 1998. Pirmas ir paskutinis sniegas Lietuvoje. Geografijos metraštis 31: 34-45.

Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. 1998. Ežerų vandens paviršiaus temperatūrų prognozė pagal oro temperatūrą. Žuvininkystė Lietuvoje 3(2): 141-152.

1999

Rimkus E. 1999. Klimato kaita: modeliai, prognozės, faktai. Geografijos metraštis 32: 16-25.
2000

Rimkus E. 2000. Sniego dangos rodiklių anomalijos ir jų formavimasis Vilniuje. Geografijos metraštis 33: 50-60.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. 2000. Automobilių kelių mikroklimato tyrimai Lietuvoje. Geografija 36(2): 24-30.

Bukantis A., Rimkus E., Stankunavicius G. 2000. The thermal mapping in applied road climatological studies. Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы -11, И. В. Мурин и др. (ред.): 785-787.

2001

Rimkuvienė J., Rimkus E. 2001. Maksimalų šiltojo laikotarpio lietaus poplūdį sukėlusių kritulių kiekio įvertinimas. Geografijos metraštis 34(1): 170-181.

Rimkus E. 2001. Lietuvos klimato dinamika globalinių klimato svyravimų fone. Geografija Lietuvoje. R. Baubinas (red.): 209-215.

Bukantis A., Kažys J., Rimkus E., Stankūnavičius G., Valiukas D. 2001. Kelio dangos minimalios temperatūros prognozavimas. Geografijos metraštis 34(2): 154-163.

Rimkus E. 2001. Prognosis of maximum snow water equivalent changes in Lithuania. Proceedings of Third Study Conference on BALTEX. Marienhamn (Finland), 2-6 July 2001: 187-188.

Rimkus E. 2001. Vulkanizmas ir klimatas. Geographia Juventa. VI-osios mokslinės jaunųjų geografų konferencijos pranešimai. Vilnius, 1999 gruodžio 10: 80-89.

Rimkus E., Stankūnavičius G. 2001. Generalizacijos įtaka klimatinių rodiklių tikslumui. Gamtos ir visuomenės geografinis pažinimas ir krašto tvarkymas. Mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius, 2000 lapkričio 17: 59-68.

2002

Rimkus E., Bukantis A., Kazakevičius S. 2002. Ultravioletinės radiacijos intensyvumas Kaune ir Vilniuje 2001 metų šiltuoju laikotarpiu. Geografija 38(1): 15-21.

Masaitytė M., Rimkus E. 2002. Meteorologiniai matavimai Lietuvoje 1777-2002 metais, Geografijos metraštis 35(1-2): 307-321.

Rimkus E., Stankūnavičius G. 2002. Snow water equivalent variability and forecast in Lithuania. Boreal Environment Research 7(4): 457-462.

2003

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. 2003. Atmosferos taršos kaitos urbanizuotose teritorijose prognozė. Geografijos metraštis 36(2): 7-19.

2004

Rimkus E., Rimkuvienė J. 2004. Meteorological Peculiarities of Maximum Rainfall-induced Runoff formation in Lithuania. Proceedings of Fourth Study Conference on BALTEX. Gudhjem (Denmark), 24-28 May 2004: 57-58.

Liukaityte J., Rimkus E. 2004. Maksimalios eritemines radiacijos prietakos modeliavimas STARsci modeliu. Geografija 40(1): 3-9.

Kažys J., Valiukas D., Rimkus E. 2004. Meteorologinių sąlygų nulemto potencialaus avaringumo Lietuvos keliuose įvertinimas. Geografija 40(2): 5-10.

Valiuškevičius G., Rimkus E., Stankūnavičius G., Bukantis A. 2004. Nemuno nuotėkio prognozavimas HBV modeliu. Geografijos metraštis XXXVII (1-2): 27-34.

2005

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. 2005. Atmospheric pollution in Lithuanian cities: tendentions and predictability. Landscapes – Nature and Man. J. Szabo, R. Morkunaite (eds.): 17-28.

Bukantis A., Rimkus E. 2005. Climate variability and change in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica 15 (2): 100–104.

Liukaitytė J., Rimkus E. 2005. STARsci modelio pritaikymas Kauno MS išmatuotų eriteminės spinduliuotės rodiklių kalibracijai. Geografija 41 (2): 3-9

2006

Kilkus K., Štaras A., Rimkus E., Valiuškevičius G. 2006. Changes in water balance structure of Lithuanian rivers under different climate change scenarious. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 2(36): 3-10.

Rimkus E., Stankūnavičius G., Bukantis A. 2006. Meteorologinių veiksnių poveikis KD2.5 aerozolio koncentracijos kaitai Preiloje. Geografija 42 (2): 56-64.

Kažys J., Rimkus E., Valiukas D. 2006. Variation of traffic accidents volume on different phases of adverse weather conditions. Proceedings of the XIII Standing International Road Weather Conference (SIRWEC). Turin (Italy), 25-27 March 2006: 128-131.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. 2006. Klimato kaitos politiniai, ekonominiai ir socialiniai aspektai. Mokslas Gamtos mokslų fakultete. Ketvirtosios mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius, 2006 lapkričio 23–24: 9-21.

Kažys J., Rimkus E. 2006. Meteorologinių sąlygų poveikis kelio dangos būklei bei eismo saugumui Lietuvoje. 9-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” medžiaga. Vilnius, 2006 kovo 30: 90-95.

Liukaitytė J., Koepke P., Rimkus E. 2006. STAR modelio taikymas maksimalios eriteminės spinduliuotės prietakai modeliuoti. 9-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” medžiaga. Vilnius, 2006 kovo 30: 299-305.

Rimkus E., Bukantis A., Stankūnavičius G. 2006. Klimato kaita: faktai ir prognozės. Geologijos akiračiai 1: 10-20.

2007

Stankunavicius G., Valiuskevicius G., Rimkus E., Bukantis A., Gulbinas Z. 2007. Meteorological Features behind spring runoff formation in the Nemunas River. Boreal Environment Research 12(6): 643-651.

Bukantis A. Kliucnikas L., Rimkus E., Talockaite E. 2007. Rising Awarness of Climate Change: Experience in Lithuania. Information, Communication and Education on Climate Change – European Perspectives, W. Leal, F. Mannke, P. Schmidt-Thome (eds.): 175-192.

Rimkus E., Kažys J., Junevičiūtė J., Stonevičius E. 2007. Lietuvos klimato pokyčių XXI amžiuje prognozė. Geografija 43 (2): 56-64.

Rimkus E., Bukantis A., Valiuškevičius G., Stankūnavičius G. 2007. Meteorological Features of Spring Flood Formation in Nemunas River. Proceedings of Fifth Study Conference on BALTEX. Kuressaare (Estonia), 4-8 June 2007: 185-186.

Букантис А., Римкус Е., Станкунавичус Г. 2007. Агроклиатическое информационное обеспечение стратегического планирования сельског хозяйства в Литве. Современная агрофизика – высоким агротехнологиям, Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург (Россия), 25-27 сентября 2007: 16-18.

2008

Liukaitytė J., Rimkus E. 2008. Karštų orų keliamo terminio diskomforto Lietuvoje vertinimas. Geografija 44 (2): 58-65.

Kriaučiūnienė J., Meilutytė-Barauskienė D., Rimkus E., Kažys J., Vincevičius A. 2008. Climate change impact on Hydrological processes in Lithuanian Nemunas river basin. Baltica 21(1-2): 51-62.

Bukantis A., Rimkus E. 2008. Klimato kaita pasaulyje ir Lietuvoje. Šiaudiniai namai. E. Milutienė (red.): 19-30.

2009

Kažys J, Rimkus E., Bukantis A. 2009. Gausūs krituliai Lietuvoje 1961-2008 metais. Geografija 45(1): 44-53.

Rimkus E., Kažys J, Bukantis A. 2009. Gausių kritulių Lietuvoje prognozė XXI amžiui pagal regioninį CCLM modelį. Geografija 45(2): 122-130.

Gečaitė I., Rimkus E. 2010. Sniego dangos režimas Lietuvoje. Geografija 46(1-2): 17-24.

2010

Rimkus E., Kažys J., Bukantis A. 2010. Recent dynamics and prediction of heavy precipitation events in Lithuania. Proceedings of 6th Study Conference on BALTEX. Miedzyzdroje (Poland), 14-18 June 2010: 156-157.

Jaagus J., Briede A., Rimkus E., Remm K. 2010. Precipitation pattern in the Baltic countries under the influence of large-scale atmospheric circulation and local landscape factors. International Journal of Climatology 30(5): 705–720. DOI: 10.1002/joc.1929

2011

Rimkus E., Kažys J., Bukantis A., Krotovas A. 2011. Temporal variation of extreme precipitation events in Lithuania. Oceanologia 53(1-TI): 259-277. DOI:10.5697/oc.53-1-TI.259

Gečaitė I., Rimkus E. 2011. Lijundros trukmė ir meteorologinės bei sinoptinės formavimosi sąlygos Lietuvoje. Geografija 47(2): 71-78. DOI: 10.6001/geografija.v47i2.2108

Remm K., Jaagus J., Briede A., Rimkus E., Kelviste T. 2011. Interpolative mapping of mean precipitation in the Baltic countries by using landscape characteristics. Estonian Journal of Earth Sciences 60 (3): 172-190. DOI: 10.3176/earth.2011.3.05

Kažys J., Stankūnavičius G., Rimkus E., Bukantis A., Valiukas D. 2011. Long-range alternations of extreme high day and night temperatures in Lithuania. Baltica 24(2): 71-82.

2012

Strolytė S., Rimkus E. 2012. Vėjo krypties ir greičio kaita Lietuvoje 1971–2010 metais, Geografija, 48(2): 77-87. DOI: 10.6001/geografija.v48i2.2540

Rimkus E., Valiukas D., Kažys J., Gečaitė I., Stonevičius E. 2012. Dryness dynamics of the Baltic Sea region. Baltica 25 (2): 129-142. DOI:10.5200/baltica.2012.25.13

2013

Kažys J., Leal W., Stonevičius E., Valiuškevičius G., Rimkus E. 2013. Climate change impact on small coastal river basins: from problem identification to adaptation (the Klaipėda City case study). Climate and Development 5(2): 113-122. DOI:10.1080/17565529.2013.789789

Rimkus E., Stonevičius E., Korneev V., Kažys J., Valiuškevičius G., Pakhomau A. 2013. Dynamics of meteorological and hydrological droughts in the Neman river basin. Environmental Research Letters 8 045014. DOI:10.1088/1748-9326/8/4/045014.

Mickevič A., Rimkus E. 2013. Vidutinės oro temperatūros dinamika Lietuvoje. Geografija 49(2): 114-122. DOI:10.6001/geografija.v49i2.2800

Rimkus E., Kažys J., Valiukas D., Stankūnavičius G. 2013. Atmospheric circulation during dry periods in Lithuania. Proceedings of 7th Study Conference on BALTEX. Borgholm (Sweden), 10-14 June 2013: 34-35.

Jaagus J., Briede A., Rimkus E. 2013. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia. Proceedings of 7th Study Conference on BALTEX. Borgholm (Sweden), 10-14 June 2013: 65-66.

Rimkus E., Kažys J., Stonevičius E., Valiuškevičius G. 2013. Adaptation to Climate Change in the Smeltalė Rivers Basin, Lithuania. Climate Change Adaptation in Practice. From Strategy Development to Implementation P. Schmidt-Thome, J. Klein (eds.): 111-122.

2014

Keršytė D., Rimkus E. 2014. Žiemų tipai Baltijos jūros regione ir Lietuvoje. Geografija 50(1): 1-10. DOI:10.6001/geografija.v50i1.2888

Keršytė D., Rimkus E., J. Kažys. 2014. Klimato rodiklių scenarijai Lietuvos teritorijoje XXI a. Geografija 50(2): 45-57.

Jaagus J., Briede A., Rimkus E., Remm K. 2014. Variability and trends in daily minimum and maximum temperatures and in the diurnal temperature range in Lithuania, Latvia and Estonia in 1951–2010. Theoretical and Applied Climatology, 118: 57-68. DOI: 10.1007/s00704-013-1041-7.

>Rimkus E., Kažys J., Valiukas D., Stankūnavičius G. 2014. The atmospheric circulation patterns during dry periods in Lithuania. Oceanologia, 56(2): 223-239. DOI:10.5697/oc.56-2.223.

Stonevičius E., Valiuškevičius G., Rimkus E., Kažys J.2014. Climate induced changes of Lithuanian rivers runoff in 1960–2009. Water Resources, 41(5): 592-603. DOI: 10.1134/S0097807814050133.

Rimkus E., Kažys J., Butkutė S., Gečaitė I. 2014. Snow cover variability in Lithuania over the last 50 years and its relationship with large-scale atmospheric circulation. Boreal Environment Research 19: 337–351.

Sviderskytė G., Stankūnavičius G., Rimkus E. 2015. Weather conditions during a transatlantic flight of Lituanica on July 15–17, 1933. Baltica 27 (2): 119–130. doi: 10.5200/baltica.2014.27.21