Stendiniai pranešimai

Nr.

Stendinio pranešimo pavadinimas (lietuvių ir anglų kalba), autoriai

1

CFSv2 modelio ilgalaikių orų prognozių pasitvirtinimas Lietuvos teritorijoje

Validation of the CFSv2 model technologies for long range weather forecasts: Lithuania’s case

Arūnas Bukantis1, Gytis Valaika1

1Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas, arunas.bukantis@gf.vu.lt

2

Oro temperatūros bei atmosferos kritulių įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) derlingumui Pietryčių Lietuvoje

Temperature and precipitation influence on potato (Solanum tuberosum L.) plant in south-east Lithuania

Rita Asakavičiūtė1

1Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Vokės filialas, rita.asakaviciute@lammc.lt

3

Energijos taupymas namų ūkiuose siekiant klimato kaitos švelninimo: tyrimų apžvalga ir analizė

Household energy saving for climate change mitigation: review and research analysis

Gintarė Stankūnienė1

1Lietuvos energetikos institutas, Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija, gintare.stankuniene@lei.lt

4

Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS) ir jo potenciali nauda klimato tyrimams

The National Open Access Research Data Archive (MIDAS) and its potential benefits for climate research

Gintė Medzvieckaitė1

1Vilniaus universiteto biblioteka, ginte.medzvieckaite@mb.vu.lt

5

Klimato sąlygų poveikis paprastosios pušies metiniam prieaugiui Aukštaitijos nacionaliniame parke (Lietuva)

Climate conditions impact on annual growth of Pinus sylvestris L. in the Aukštaitija National Park (Lithuania)

Rūtilė Pukienė1, Adomas Vitas2, Justas Kažys3, Egidijus Rimkus3

1Gamtos tyrimų centras, Geologijos ir geografijos institutas

2Vytauto Didžiojo universitetas, Aplinkos tyrimų centras

3Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas, justas.kazys@gf.vu.lt

6

Ledo režimo Kuršių mariose nustatymas naudojant Žemės stebėjimo palydovų duomenis

Determination of ice regime in the Curonian lagoon using satellite data

Katrina Navickaitė1, Justinas Kilpys1,

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, Geomokslų institutas, katrina.navickaite@chgf.stud.vu.lt

7

Klimato kaitos įtaka augalų fenologinėms fazėms Lietuvoje

The influence of climate change on plant phenological phases in Lithuania

Danuta Romanovskaja1, Eugenija Bakšienė1

1Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialas, danuta.romanovskaja@lammc.lt

8

SENTINEL-1 VV ir VH poliarizacijos grįžtamojo atspindžio ribinėmis vertėmis paremtas ežerų ir upių ledo dangos nustatymas

Evaluation of river and lake ice cover, based on SENTINEL-1 backscatter values in VV and VH polarizations

Giedrius Uselis1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, Geomokslų institutas, giedriususelis@gmail.com

9

Anglies apykaita vidutinio klimato agroekosistemose

Carbon footprint in agroecosystems of temperate climate

Ligita Baležentienė1, Ovidijus Mikša1

1Vytauto Didžiojo universitetas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ligita.balezentiene@vdu.lt

10

Baltijos jūros leduotumo kaita XVIII–XXI amžiuose

Baltic sea ice extent change during the 18th–21st centuries

Gintaras Račas1, Prof. dr. Arūnas Bukantis1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, gintaras.racas@gf.stud.vu.lt

11

Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste

The formation of a heat island in Vilnius city

Laura Urbanavičiūtė1, Arūnas Bukantis1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas,

laura.urbanaviciute@chgf.stud.vu.lt

12

Studijų raida Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje

Development of studies at the Department of Hydrology and Climatology of Vilnius University

Arūnas Bukantis1

1Vilniaus universiteto Geomokslų institutas, arunas.bukantis@gf.vu.lt

13

Nusikalstamumo Lietuvoje sezoniškumas ir ryšys su orų anomalijomis

Seasonal Crime Rates and Their Links with Weather Anomalies in Lithuania

Ieva Medinytė1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, ieva.medinyte@fsf.stud.vu.lt

14

Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine

Features and causes of catastrophic floods in the Nemunas River basin

Diana Meilutytė-Lukauskienė1 , Vytautas Akstinas1 , Jūratė Kriaučiūnienė1

1Lietuvos energetikos institutas, Hidrologijos laboratorija,

diana.meilutyte-lukauskiene@lei.lt

15

Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai

Uncertainty of runoff projections in Lithuanian rivers

Vytautas Akstinas1, Darius Jakimavičius1, Diana Meilutytė-Lukauskienė1, Diana Šarauskienė1, Serhii Nazarenko1

1Lietuvos energetikos institutas, Hidrologijos laboratorija, vytautas.akstinas@lei.lt

16

GLOBE programos teikiamos galimybės mokinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui

GLOBE program opportunities for natural and ecological education for students

Gretė Vaičaitytė1

1Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, grete.vaicaityte@lmnsc.lt

17

Po stažuotės Bergeno vasaros tyrėjų mokykloje: pasaulio klimato kaita ir poveikis Lietuvai

Following the study at the Bergen Summer Research School: Global Climate Change and Impact on Lithuania

Izolda Marcinonienė1, Donatas Valiukas2

1Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas, izolda.marcinoniene@chgf.vu.lt

2 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

18

Kuršių marių hidrologiniai pokyčiai klimato kaitos kontekste

The hydrological changes of the Curonian Lagoon in the context of climate change

Darius Jakimavičius1, Jūratė Kriaučiūnienė1

1Lietuvos energetikos institutas, darius.jakimavicius@lei.lt

19

Oro temperatūros ir ekstremalių reiškinių kaitos tendencijos pajūryje

Trends in air temperature and extreme weather events at the seaside

Judita Navašinskienė1

1Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos,

judita.navasinskiene@meteo.lt

20

Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis

Karst denudation intensity and climate change – case of Lithuania

Julius Taminskas1, Vidas Mikulėnas2, Danielius Simonas1,2, Jonas Satkūnas1,2, Vytautas Minkevičius1,2

1Gamtos tyrimų centras, vidas@lgt.lt

2Lietuvos geologijos tarnyba

21

Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto – Europos sektoriuje 1950–2015 m.

Changes of Palmer Drought Severity Index in the North Atlantic – European Sector Throughout the Warm Seasons of 1950–2015

Šarūnas Kubilius, Arūnas Bukantis1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, sarunas.kubilius@gf.stud.vu.lt

22

Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita

The Change of Rhythmic Patterns on the Sandy Baltic Sea Coasts

Justinas Mikėnas1, Donatas Pupienis1,2

1Vilniaus universitetas Geomokslų institutas, justinasmik@gmail.com

2Gamtos tyrimų centras

23

Pelkininkystės galimybės Lietuvoje: žemės naudojimu pagrįstas CO2 emisijų mažinimas

Reduction of land-use based CO2 emissions – Feasibility of Paludiculture in Lithuania

Leonas Jarašius1, Nerijus Zableckis1, Jūratė Sendžikaitė1

1Lietuvos gamtos fondas, 85jarasius@gmail.com

24

Sezoninė ir daugiametė NDVI kaita skirtinguose žemėnaudos tipuose rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje

Seasonality and long-term trends of NDVI values in different land use types in the eastern part of the Baltic Sea basin

Laurynas Klimavičius1, Egidijus Rimkus1, Edvinas Stonevičius1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, Geomokslų institutas, laurynas.klimavicius@gf.stud.vu.lt

25

Šiltėjančio klimato sąlygoti vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių fenologiniai pokyčiai

Phenological Changes of Climate Warming Induced Local and Introduced Woody Plant Species

Asta Malakauskienė1

1Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas, asta.malakauskiene@vdu.lt

26

Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus

Reduction of industry impact on climate change through implementation of cleaner production projects

Igor Berezovskij1, Irina Kliopova1

1Kauno Technologijos Universitetas, Aplinkos inžinerijos institutas,

i.berezovskij@gmail.com

27

Atsitiktinių medžių (random forest) klasifikatoriaus taikymas snygio nustatymui iš palydovinių ATMS duomenų

Application of random forest algorithm to detect snowfall from ATMS measurements

Justinas Kilpys1, Huan Meng2 , Yalei You3 , Jun Dong3 , Ralph Ferraro2

1Vilniaus universitetas, CHGF Geomokslų institutas, justinas.kilpys@gf.vu.lt

2NOAA/NESDIS/Center for Satellite Applications and Research (STAR)

3University of Maryland/ESSIC/Cooperative Institute for Satellite Earth System Studies (CISESS)

28

Hidrologinis Neries upės rėžimas ir jo įtaka salų bei seklumų formavimuisi upės vagoje

Hydrological State of the Neris River and its influence on the formation of islands and shoals in the riverbed

Aldona Baubinienė1, Julius Taminskas1,

1Gamtos tyrimų centras, aldona.baubiniene@gamtc.lt

29

Poveikio klimatui švelninimas tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas

Reducing the negative effects of the climate through proper management of biodegradable waste

Rimas Meištininkas1, Konstantinas Iljasevičius1

1VšĮ „Grunto valymo technologijos, r.meistininkas@gvt.am.lt

30

GEST metodas Lietuvoje: Augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse

GEST approach in Lithuania: Vegetation cover studies for assessing GHG emissions from degraded and rewetted peatlands

Jūratė Sendžikaitė1,2, Leonas Jarašius2, Žydrūnas Sinkevičius2, Nerijus Zableckis2

1Gamtos tyrimų centras, jurate.sendzikaite@gamtc.lt

2Lietuvos gamtos fondas

31

Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai

Results of soil, ground and runoff water monitoring according to ICP-Forests program in 25 years: climate change impact to forest Arenosol and ecosystem

Ieva Baužienė1, Algirdas Augustaitis2, Gintaras Pivoras2

1Gamtos tyrimų centras, Geoaplinkos tyrimų laboratorija, ieva.bauziene@gamtc.lt

2Vytauto Didžiojo universitetas, ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas

32

Biofizinių augalijos parametrų vertinimas remiantis Sentinel 2 palydovo duomenimis

Evaluation of biophysical vegetation parameters based on Sentinel-2 satellite data

Brigita Railian1, Edvinas Stonevičius1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, brigita.railian@chgf.stud.vu.lt

33

Juodosios anglies aerozolio dalelėse šaltinių kilmės nustatymas ir optinių savybių tyrimas

Source apportionment and optical properties of black carbon aerosol particles

Agnė Minderytė1,2, Julija Pauraitė1, Steigvilė Byčenkienė1

1Fizinių ir technologijos mokslų centras, Aplinkotyros skyrius, agne.minderyte@ftmc.lt

2Vilniaus Universitetas, Chemijos institutas, Chemijos institutas

34

Turizmo indekso pritaikymas ir palyginimas Baltijos šalių pajūrio miestuose

Adjustment and Comparison of Tourism Index in Baltic Coastal Cities

Simona Dalinkevičiūtė1, Justas Kažys2

1Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, simute.dalinkeviciute@gmail.com

2Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas

35

Gausių kritulių Lietuvoje erdvinė charakteristika

Spatial features of heavy precipitation pattern in Lithuania

Dainius Frišmantas1, Gintautas Stankūnavičius1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, dainiusfr15@gmail.com

36

Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą

Possibilities of organic carbon sequestration in heavy loam soils due to reduced tillage

Tomas Žukaitis1, Inga Liaudanskienė1, Aleksandras Velykis2, Antanas Satkus2

1LAAMC Žemdirbystės institutas, zukaitis.tomas@gmail.com

2LAAMC Joniškėlio bandymų stotis

37

Chlorofilo a vertinimas Baltijos jūros pietrytinėje dalyje, remiantis Sentinel-3 palydovo duomenimis

Chlorophyll a content evaluation in the southeastern Baltic Sea, based on Sentinel-3 data

Rytis Veverskis1

1Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas, rveverskis6@gmail.com

38

Saulės aktyvumo ciklų nustatymas vidutinės oro temperatūros sekose

Determination of solar activity cycles in mean air temperature sequences

Laura Doveikaitė1, Mindaugas Grajauskas1, Marilė Kosaitė1, Gintarė Kugytė1, Justinas Mikėnas1, Paulius Starkus1

1Vilniaus universiteto, CHGF Hidrologijos ir klimatologijos katedra,

marile.kosaite@chgf.stud.vu.lt

39

Juodosios anglies dalelių poveikio klimatui skaitinis modeliavimas NEPATEIKTAS

Models Of Black Carbon Climate Effects

Lina Davulienė1

1Fizinių ir technologijos mokslų centras, lina.davuliene@ftmc.lt

40

Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum ) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais

Fruiting fluctuation of Sarcosoma globosum and coherence with environmental factors

Eglė Semaškaitė1, Ernestas Kutorga2, Sigitas Juzėnas2

1Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, eglesemaskaite@yahoo.fr

2Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų institutas

41

Meteorologinių veiksnių poveikis kopų dinamikai

The impact of meteorological factors on dune dynamics

Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė1, Artūras Bautrėnas1, Jonas Kaminskas2

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir Geomokslų fakultetas, neringa.maciuleviciute@gf.vu.lt

2AB „Kelių priežiūra”

42

Kuršių nerijos jūros kranto paplūdimio sąnašų smėlio dalelių kaita 1993–2018 m.

Variation of sand grain size on beaches in 1993–2018, Curonian Spit

Aira Dubikaltienė1, Donatas Pupienis1,2, Darius Jarmalavičius2, Gintautas Žilinskas2, Dovilė Karlonienė1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, aira.dubikaltiene@chgf.vu.lt

2Gamtos tyrimų centras, Geologijos ir geografijos institutas

43

Terminių sezonų pokyčiai Vidurio Lietuvoje

Thermal seasonal changes in the Middle Lithuania

Viktorija Mačiulytė1, Gintautas Stankūnavičius1

1Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas, viktorija.maciulyte@chgf.vu.lt

44

Šylanti Arktis: pokyčiai ir problemos

The warming Arctic: changes and problems

Ugnė Bagdonaitė1, Liepa Butkutė1, Lėja Kalvelytė1, Meda Paulavičiūtė1, Tėja Kalpokaitė1, Elzė Petkevičiūtė1

1Vilniaus licėjus, linoreta@gmail.com

45

Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga

The survey of the impact on climate change in different areas of the world

Miglė Žalytė1, Inga Puriuškytė1, Emilija Kiškytė1

1Vilniaus licėjus, linoreta@gmail.com

46

Vilnios upės atodangos kaip klimatinių pokyčiu atspindys

The outcrop of Vilnia river as a reflection of climate change

Regina Morkūnaitė1, Aldona Baubinienė1, Artūras Bautrėnas2

1Gamtos tyrimų centras

2Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas, arturas.bautrenas@gf.vu.lt

47

Kai kurių svarbiausių Lietuvos makrofitų sąsajos su žemės naudojimo ir dangos tipais

Relationship of some major Lithuanian macrophites to land use and cover types

Edvina Krokaitė1, Dinara Shakeneva1, Tomas Rekašius2, Lina Jocienė1, Eugenija Kupčinskienė1

1Vytauto Didžiojo universitetas, edvina.krokaite@gmail.com

2Vilniaus Gedimino technikos universitetas

48

Echinocystis lobata mityba azotu priklausomai nuo buveinės

Nitrogen nutrition of Echinocystis lobata depending on habitant

Edvina Krokaitė1, Tomas Rekašius2, Erika Juškaitytė1, Lina Jocienė1, Eugenija Kupčinskienė1

1Vytauto Didžiojo universitetas, edvina.krokaite@gmail.com

2Vilniaus Gedimino technikos universitetas

49

Vilniaus Universiteto Meteorologijos stoties matavimai 2012–2020 m.

Measurements of Vilnius University Meteorological Station 2012–2020

Silvija Pipiraitė-Januškienė1

1Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas, Geomokslų institutas, silvija.pipiraite@gf.vu.lt

50

Šviesos sklaida ir sugertis aerozolio dalelėmis vyraujant skirtingiems šaltiniams Lietuvoje

Source related light scattering and absorption by aerosol in Lithuania

Julija Pauraitė1, Kristina Plauškaitė1, Vidmantas Ulevičius1, Steigvilė Byčenkienė1

1Fizinių ir technologijos mokslų centras, Aplinkotyros skyrius, julija.pauraite@ftmc.lt

51

Klimato kaitos programa

Programme for Climate Change

Lina Čeičytė1, Emilija Šaulytė1, Judita Liukaitytė – Kukienė1

1Aplinkos ministerija, Klimato politikos grupė, emilija.saulyte@am.lt

52

Sunkiųjų mineralų įtaka paplūdimio nuolydžio formavimuisi

Heavy mineral impact on beach slope formation

Kristina Viršilaitė1, Donatas Pupienis1

1Vilniaus Universitetas, Chemijos ir geomokslų fakuletas, kristina.virsilaite@chgf.stud.vu.lt

53

Sezoninė chlorofilo-a koncentracijos kaita eutrofiniuose ežeruose Lietuvoje naudojant palydovinius duomenis

Seasonal Chlorophyll-a Concentration Variation from Satellite Data in Eutrophic Lakes in Lithuania

Dalia Grendaitė1, Edvinas Stonevičius1

1Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas, dalia.grendaite@chgf.vu.lt