Edvinas Stonevičius

Dr. Edvinas Stonevičius

Gimė 1979 metais Žagarėje, Lietuvoje. 1997 metais baigė Žagarės vidurinę mokyklą. 1998 metais įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Pasirinko geografijos krypties studijas, o 2002 metais jam buvo suteiktas geografijos mokslų bakalauro laipsnis. Nuo 2002 iki 2004 metų tęsė studijas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. 2004 metais jam buvo suteiktas geografijos mokslų (hidrometeorologijos krypties) magistro laipsnis. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto geografijos krypties doktorantūros studijas. 2008 metų lapkričio 21 apgynė disertacinį darbą „Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu) “ ir jam buvo suteiktas fizikos srities geografijos krypties daktaro mokslo laipsnis.  Nuo 2008 iki 2013 metų rugsėjo mėnesio dirbo toje pačioje katedroje lektoriumi. Nuo 2013 metų užima docento pareigas.

Šiuo metu dėsto kursus „Aplinkos modeliavimo pagrindai”, „Taikomieji Žemės stebėjimai iš kosmoso“,  “Vandentvarka”, „R progamavimo kalbos taikymas aplinkos tyrimuose” , bei vadovavja hidrologinei mokomajai praktikai.

Mokslinių interesų kryptys:  hidrologinis modeliavimas, vandens išteklių valdymas, geografinės informacinės sistemos ir distancinių duomenų analizė.

Disertacijos tema: Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu). Vadovas prof.habil.dr. Jonas Mažeika. (2008 m.)

Publikacijos